Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest jednym z głównych instrumentów zarządzania i prawnej ochrony środowiska, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Podstawową rolą OOŚ jest dostarczenie podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji na temat skutków ingerencji inwestycji w środowisko oraz korzyści wynikających z realizacji tego przedsięwzięcia, które rekompensować powinny straty wynikające z tej ingerencji.

Raport dotyczący środowiska

raporty oośOcena oddziaływania na środowisko to całe postępowanie a dokumentacja oceny w odniesieniu do przedsięwzięć nazywa się raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Tak naprawdę w ocenie środowiskowej najważniejszym elementem są właśnie raporty ooś. Procedurę OOŚ przeprowadza się obligatoryjnie wraz ze sporządzeniem raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak również planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe również w przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko. Jeżeli przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, to wówczas rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest rozstrzygnięcie czy ta procedura OOŚ powinna być przeprowadzona, czy nie. Decyzję w zakresie obowiązku przeprowadzenia OOŚ podejmuje zawsze organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej w drodze postanowienia.

Raport oceny oddziaływania na środowisko pozwala na przewidywanie zagrożeń środowiskowych, ich przeciwdziałaniu i ograniczaniu. Wprowadzenie raportów początkowych oraz obowiązek dokonania, po ostatecznym zakończeniu działalności, oceny stanu skażenia gleby i wód podziemnych pozwala uzyskać wyższy poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska.