Przygotowujemy skargę do NSA

Naczelny Sąd Administracyjny zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Warto więc dowiedzieć się nie tylko tego, kiedy możliwe jest złożenie skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego, ale jednocześnie w jaki sposób taka skarga powinna być prawidłowo zredagowana. W takich przypadkach pomocne może okazać się skorzystanie z usług prawnych w zakresie prawidłowego napisania takiej skargi.

Decydujemy się na skargę do NSA

skarga do NSAMożliwa jest skarga kasacyjna od wyroku sądu administracyjnego albo postanowienia kończącego postępowanie. Może być ona wniesiona przez stronę postępowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, jak również przez prokuratora. Złożona skarga powinna opierać się na podstawie naruszenia prawa materialnego czy naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli miało to znaczący wpływ na wynik sprawy. Konieczna jest odpowiednio sporządzona skarga do NSA. Nie może być ona przygotowana przez stronę, ponieważ w tym przypadku istnieje przymus adwokacko-radcowski. Wynika to przede wszystkim z konieczności umiejętności ocenienia czy w sprawie wystąpiło naruszenie prawa. Skargę wnosi się do sądu wojewódzkiego, który wydał zaskarżane orzeczenie. Dzięki konieczności skorzystania z usług radcy prawnego albo adwokata, nie musimy obawiać się o możliwe  występowanie braków formalnych.

W przypadku skargi do NSA konieczne jest spełnienie wymogów formalnych, takich jak spełnianie wymagań pism w postępowaniu sądowym, zawarcie przytoczenia oraz uzasadnienia podstaw wniesienia skargi, oznaczenie zaskarżanego orzeczeni, jak również wniosek o uchylenie albo zmianę orzeczenia. Wymogi formalne są bardzo szczegółowe, dzięki czemu mamy pewność, że skarga zostanie sporządzona w prawidłowy sposób.