laetari.pl

Przygotowanie do zawodu prawnika

Zadaniem prawnika jest studiowanie i interpretowanie prawa, rozumianego jako nauka o organizacji społeczeństwa poprzez instytucje i zasady działające w różnych dziedzinach ludzkiego działania. Studiując i interpretując zasady i reguły, które leżą u podstaw prawa, prawnik określa odpowiedni sens regulowania konkretnych relacji między różnymi podmiotami, które poruszają się w społeczeństwie.

Prawnik – etapy szkolenia

prawnik w niemczechW Niemczech studia prawnicze kończą się pierwszym egzaminem prawniczym. Ponadto istnieją regulaminy egzaminów uniwersyteckich, które nadają stopnie naukowe po ukończeniu standardowego programu studiów prawniczych i pomyślnym zdaniu pierwszego egzaminu prawniczego (np. Magister iuris, Diplom-Jurist). Prawnicy posiadający kwalifikacje do sprawowania funkcji sędziego są określani jako „prawnicy posiadający pełne kwalifikacje”. Uzyskuje się to poprzez zdanie drugiego egzaminu prawniczego po zakończeniu pracy w zawodzie prawnika (prawnik w niemczech). Kwalifikacja do pełnienia funkcji sędziego jest warunkiem koniecznym do uzyskania statusu sędziego, prokuratora i adwokata. Jest to również kwalifikacja do kariery w starszej służbie cywilnej, która jest wyższą, nietechniczną służbą administracyjną. Klasyczna edukacja prawnicza jest dwuetapowa: obejmuje studia prawnicze na uniwersytecie oraz dwa lata praktyki w różnych dziedzinach działalności prawniczej (praktyka zawodowa lub służba przygotowawcza).

Oba etapy szkolenia kończą się egzaminem państwowym, pierwszym egzaminem prawniczym i drugim egzaminem prawniczym. Adwokat jest szeroko przeszkolony w trzech głównych dziedzinach prawa: prawo karne, prawo cywilne i prawo publiczne. Treść niemieckiego kształcenia prawniczego jest regulowana przez DRiG oraz ustawy i rozporządzenia szkoleniowe krajów związkowych.