laetari.pl

Kiedy potrzebujemy dokumentacji hydrogeologicznej?

 

Według prawa geologicznego i górniczego dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych, a także określenia warunków hydrogeologicznych związanych z wykonywaniem odwodnień, przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, lub ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.

Cel sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej

dokumentacja hydrogeologicznaSporządzana zgodnie z obowiązującymi ogólnymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. dokumentacja hydrogeologiczna jest zbiorem dokumentów ilustrujących wyniki badań warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określonego obszaru w określonym celu praktycznym. Sporządzana jest w przypadku projektowania ujęć wód podziemnych, prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, komunikacyjnych itp. Dokumentacja ta wykonywana jest na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Dokumentacja hydrogeologiczna składa się z części dotyczącej wykonanej analizy, zestawienia wyników badań i pomiarów terenowych,  interpretacji tych badań i pomiarów w formie wykresów, map, przekrojów oraz wniosków. Standardowo dokumentację hydrogeologiczną opracowuje się w zestandaryzowanej formie zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami.

Podsumowując, dokumentacja hydrogeologiczna stanowi wymagane prawem opracowanie przedstawiające wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w tym: z wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, podejmowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, ustalaniem zasobów i właściwości wód podziemnych, projektowaniem inwestycji hydrotechnicznych itp.